Vous êtes ici

Op der Ritterbuerg

Date Lundi, 23 Juillet 2018 - Vendredi, 27 Juillet 2018
Lieu P&R Howald (mir fuere mam Bus)
Age 7-8
L'inscription est fermée.

Mir liewe wéi d'Ritter op enger Buerg, erliewe spannend Geschichten am Schlasstuerm an am Bësch. Mir maachen eng Nuetssortie, besichen d'Draachenhielen, gi fëschen an ëmpfänken de Kinnek. Geschlof gëtt an engem Schlass anz'iesse kréie mir an der Jugendherberg.Leitung: Julie SCHIEL. Eine Veranstaltung des Panda-Club für junge Leute zwischen 7-8 Jahren. Mit freundlicher Unterstützung von 'natur musée'. Zusätzliche Informationen auf www.panda-club.lu.

Inscription:
46 22 33 450
1

Autres voix d'inscription

en ligne:
par téléphone:
46 22 33 450
par email: