Vous êtes ici

Op der Ritterbuerg 2019

Date Lundi, 29 Juillet 2019 - Vendredi, 2 Août 2019
Lieu P&R Howald (mir fuere mam Bus)
Age 7-8
L'inscription est fermée.

Mir liewe wéi d'Ritter op enger Buerg, erliewe spannend Geschichten am Schlasstuerm an am Bësch. Mir maachen eng Nuetssortie, besichen d'Draachenhielen, gi fëschen an ëmpfänken de Kinnek. Geschlof gëtt an engem Schlass anz'iesse kréie mir an der Jugendherberg.Leitung: Christiane FLESCH (Animatrice), Julie SCHIEL, Alain SCHIEL, Yves FANTINI, Charlie THILL. Eine Veranstaltung des Panda-Club für junge Leute zwischen 7-8 Jahren. Mit freundlicher Unterstützung von 'natur musée'. Zusätzliche Informationen auf www.panda-club.lu.

Inscription:
46 22 33 450
1

Autres voix d'inscription

en ligne:
par téléphone:
46 22 33 450
par email: