Vous êtes ici

Fueskolonie

Date Lundi, 12 Février 2018 - Vendredi, 16 Février 2018
Lieu BEAUFORT
Age 8-12
Prix 190.00 €
Places
max. 43
L'inscription est fermée.

Fuesent ! Vill Leit verbannen dëst mat sech verkleeden an sech mat senge Frënn gutt ameséieren. Wann dat op dech zoutrefft da sich der deng 5 flottste Verkleedungen zesummen, pack däi Kolleg bei der Hand a maacht iech op de Wee an dat villverspriechend Beefort.

0

Autres voix d'inscription

par email: